You are here: මුල් පිටුව
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

Ayubowanආයුබෝවන්
මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

 

 


our visionදර්ශනය

යහපාලනය කෙරෙහි සාධනීය අයුරින් සහාය වන්නා වූ පළාත් රාජ්‍ය සේවයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ශක්තිමත් අත්වැලක් සැපයීම

 

 


our missionමෙහෙවර

මහජන සේවයට කැපවූ පරිණත, කාර්යක්ෂම, අපක්ෂපාතී හා තෘප්තිමත් රාජ්‍ය සේවාවක් ස්ථාපනය කර පවත්වාගෙන යාම.

 
අපගේ සේවාවන්
  • පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරු සඳහා සේවා ව්‍යවස්ථා, බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි හා ස්ථාන මාරු කිරීමේ පරිපාටි සකස් කිරීම, ප‍්‍රතිශෝධනය කිරීම හා ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම.
  • මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාග පැවැත්වීම, කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග, දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණ සහ උසස් කිරීමේ විභාග පැවැත්වීම.
  • ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් බලතල පවරා ඇති තනතුරු සඳහා පත්කිරීම්, සේවයේ ස්ථීර කිරීම්, උසස් කිරීම්, සේවය දීර්ඝ කිරීම් හා විශ‍්‍රාම ගැන්වීම.
  • අන්තර් අමාත්‍යංශ, අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරුවීම්  සම්බන්ධ කටයුතු හා මධ්‍යම රජයට මුදාහැරීම.
  • මධ්‍යම රජයෙන් හා අනෙකුත් පළාත් සභා වලින් පැමිණෙන නිළධාරීන් හා සේවකයින් මධ්‍යඹ පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග‍්‍රහණය කිරීම.
  • මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අයත් පත්කිරීම්, උසස් කිරීම්, ස්ථාන මාරුකිරීම්, විනය පාලනය හා සේවයෙන් පහ කිරීම පිළිබඳව ගනු ලැබ ඇති තීරණ වලින් අගතියට පත් පුද්ගලයන්ගේ අභියාචන බලධරයා ලෙසද රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව කටයුතු කරයි.
 
ඉතිහාසය
 
 
පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව පිහිටුවීම.
මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව මුලින්ම 1988.10.12 දින ස්ථාපිත කර ඇත. කොමිෂන් සභාවේ සංයුතිය අවම වශයෙන් තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත වන අතර උපරිම වශයෙන් සිටිය යුතු සංඛ්‍යාව ගරු සභාපතිද ඇතුළුව සාමාජික සංඛ්‍යාව 05 කි. ඒ අනුව ආරම්භක අවස්ථාවේ ගරු සභාපතිද සුළු ජාතික නියෝජනය යටතේ මුස්ලිම් ජාතික එක් සාමාජිකයයෙකු හා ද්‍රවිඩ ජාතික එක් සාමාජිකයෙකුද ඇතුළුව තිදෙනෙකුගෙන් මෙම කොමිෂන් සභාව ආරම්භ කර ඇත. නමුත් කොමිෂන් සභාවේ කාර්යයන් පුළුල් වීමත් සමග වර්තමානය වනවිට ගරු සභාපතිද ඇතුළුව සාමාජිකයින් පස්දෙනෙකු පත් කර ඇත. මෙම කොමිෂන් සභාව පත්කිරීමේ බලතල ඇත්තේ පළාතේ ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන්ටය. එමෙන්ම එක් සාමාජිකයෙකු වසර 05 ක් සඳහා පත්කළ හැකි අතර එසේ එකම සාමාජිකයෙකු පත්කළ හැක්කේ වාර දෙකක් (වසර 10ක්) සඳහා පමණි.
තව දුරටත් කියවන්න...
 
මධ්‍යම පළාත් පේෂකර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවේ III වන ශ්‍රේණියේ පේෂකර්ම උපදේශකයින් බඳවා ගැනීමේ විවෘත/ සීමිත තරග විභාගය - 2014
 විභාගය පැවැත්වූ දිනයන්:2015/05/10, 2015/07/09 හා 2015/07/10
ප්‍රතිඵල භාගත කිරීම:
 
ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ II වැනි පන්තියේ ‘ආ‘ ඛණ්ඩයේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2014(2015)
 විභාගය පැවැත්වූ දිනයන්: 2015.01.25/ 2015.01.24
‘අ‘ ඛණ්ඩය - භාගත කරන්න
‘ආ‘ ඛණ්ඩය - භාගත කරන්න
 
මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ II වන ශ්‍රේණියේ පරිවාස නිලධාරීන්ගේ 1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2014
 විභාගය පැවැත්වූ දිනය: 2014.11.01
ප්‍රතිඵල ලේඛන මෙතැනින් භාගත කරන්න.
 
ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ සත්ව සංවර්ධන උපදේශකයින්ගේ 1වන හා 2 වන දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණ - 2014
 විභාගයන් පැවැත්වූ දිනයන්: 2014.12.13/ 2014.12.14
ප්‍රතිඵල ලේඛන:
1 වන දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණය - භාගත කරන්න
2 වන දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණය - භාගත කරන්න
 
මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය/ සංවර්ධන නිලධාරී සේවය/ තාක්ෂණ සේවය (සිවිල්/ විදුලි/ සැලසුම්/ යාන්ත්‍රික) යන තනතුරුවල සේවයේ නියුතු නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු ලබාගැනීම

 ලිපිය - භාගත කරන්න

 
මධ්‍යම පළාත් සභාවේ පාසැල්වල පවතින වාණිජ ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීම - 2013
විභාගය පැවැත්වූ දිනය: 2015.03.08
දිස්ත්‍රික් අනුව ප්‍රතිඵල ලේඛන භාගත කරන්න. - මහනුවර / මාතලේ / නුවරඑළිය
 
මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ 1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2014
විභාගය පැවැත්වූ දිනය: 2014.08.31
ප්‍රතිඵල ලේඛනය මෙතැනින් භාගත කරන්න.
 
සත්ව සංවර්ධන උපදේශකයින් උසස් කිරීම සඳහා වන දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණ - 2013
විභාගය පැවැත්වූ දිනය: 2013.11.23/24
ප්‍රතිඵල භාගත කරන්න
 
<< ආරම්භය < පෙර 1 2 3 4 ඊළඟ > අන්තය >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා සමාජිකයන්

සභාපති
ගාමිණී දසනායක මහතා
ලේකම්
ආර්.එම්.එන්. රත්නායක මහත්මිය
සමාජිකයන්
යූ. ඒ. බෝගහපිටිය මහතා
ජී. ජී. එස්. ඒ. දිසානායක මහත්මිය
මහාචාර්ය වී. නන්දකුමාර් මහතා
ඒ.ජේ.එම්.එම්. නිස්තාර් මහතා

භාගත කිරීම්

ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ ‍සේව‍යේ I වන පන්ති‍යේ නිලධාරීන් වි‍‍ශේෂ පන්තියට උසස් කිරී‍මේ විභාගය - 2011 (2012) ප්‍ර‍තිඵල භාගත කරන්න

 මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ I වන පන්තියේ පේෂකර්ම උපදේශකයින්ගේ 3 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2012 - ප්‍රතිඵල භාගත කරන්න
රාජ්‍ය සේවයේ කණිෂ්ඨ  සේවකයින් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III වන පන්තියට උසස් කිරීමේ සීමිත තරග විභාගය -2012 - තෝරාගත් අයැදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය භාගත කරන්න.

 තරුණ අරුණ III වැඩසටහන යටතේ පුහුණුව ලැබූ උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන මඟින් බඳවාගෙන නව ස්ථිර තනතුරුවලට පත් කරන ලද සැලසුම් හා මූල්‍ය සහකාර නිලධාරීන්ගේ පළමු වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2012 - ප්‍රතිඵල භාගත කරන්න

 මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ II වන පන්තියේ ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ ස්ථිර කිරීමේ පරීක්ෂණය - 2012 - ප්‍රතිඵල භාගත කරන්න
 මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන ආයතනවල ආදායම් පරීක්ෂක සේවයේ (III වන ශ්‍රේණිය) තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2012 - දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ප්‍රතිඵල භාගත කරන්න
 මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ භාෂා පරිවර්තක තනතුරේ II පන්තිය සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2012 - දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ප්‍රතිඵල භාගත කරන්න.
 ශ්‍රී ලංකා ඉංජි‍නේරු ‍සේව‍යේ II වන පන්ති‍යේ II ‍ශ්‍රේණි‍යේ ඉංජි‍නේරුවන් සඳහා වන I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2012 - භාගත කරන්න
 2005 උපාධිධාරී පත්වීම් ලබා‍දී‍මේ වැඩසටහන යට‍තේ බඳවා‍ගෙන නව ස්ථිර තනතුරුවලට පත්කරන ලද උපාධිධාරී නිලධාරීන්ගේ II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2012 - භාගත කරන්න
 මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ II වන පන්තියේ ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2012 - භාගත කරන්න
 මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ II වන ශ්‍රේණියේ සමාජ සේවා නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2012 - භාගත කරන්න
 පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තාක්ෂණ සේවයේ (සිවිල්/විදුලි/සැලසුම්/යාන්ත්‍රික) පුහුණු ශ්‍රේණියට බඳවා ගත් නිලධාරීන් II 'ආ' ඛණ්ඩයට පත්කිරීම සඳහා පවත්වන යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය - 2012 - භාගත කරන්න.

 

The ducuments above are in Adobe Reader PDF format. Please click here to download Adobe Reader for free.

 

අප වෙත පැමිණෙන්න...

PSC  Map

තැපෙ 144
අංක 244
කටුගස්තොට පාර
මහනුවර

දුරකථනය: +94 812 213096
ෆැක්ස්: +94 812 213097
Government Information Center - Sri Lanka

Administrative Area

Administrative Area of Central Province, Sri Lanka

සාමාජික පිවිසුමඅමුත්තන්

අප සමඟ අමුත්තන් 6 ක් සබැදී සිටී